پیدایش ساز

در تاریخ بشریت پدید آمدن ساز قدمت دیرینه تری از خط و زبان دارد. معمولا انسان های اولیه با شکستن یک تکه از تنه ی درخت و یا صدف های بزرگ و یا شاخ حیوانات با دمیدن تولید صدا می کردند که البته آنها درکی از موسیقی نداشتند و معمولا برای ارتباط برقرار کردن و یا هشدار دادن استفاده میشد که بعدها سازهای کوبه ای و سازهای بادی به صورت پیشرفته تر شناخته شد.

در این بخش جهت بررسی انواع سازها ، با توجه به قدمت و تاریخچه به دو دسته سازهای ایرانی و غربی می پردازیم.

سازهای ایرانی
سازهای ایرانی
سازهای غربی
سازهای غربی